FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR HSS ÅRSMÖTE DEN 14 FEBRUARI 2021

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelser
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 11. Val av
  a. Styrelseordförande för en tid av ett år
  b. Sekreterare i styrelsen för en tid av två år
  c. Styrelseledamot för en tid av två år
  d. Styrelsesuppleanter för en tid av ett år
  e. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
  f. Tre ledamöter i en valberedning för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande
  h. Ledamöter i kommittéerna för en tid av ett år
 12. Behandling av förslag från styrelsen eller förslag inlämnade till styrelsen
  a. Motion inlämnad av medlem gällande förslag till förbud mot alkohol och droger
 13. Information från styrelsen
 14. Övriga frågor
 15. Avtackningar
 16. Mötets avslutande
  Välkomna! Styrelsen

Kategorier:

Taggar:

Inga svar på inlägget