FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR HSS ÅRSMÖTE DEN 26 FEBRUARI 2023 

 1. Mötets öppnande  
 2. Upprop och fastställande av röstlängd   
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt  
 4. Fastställande av dagordning  
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare tillika rösträknare  
 7. Verksamhetsberättelser  
 8. Resultat- och balansräkning  
 9. Revisorernas berättelse  
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 11. Val av  

a. Styrelseordförande för en tid av ett år  

b. Sekreterare i styrelsen för en tid av två år  

c. Styrelseledamot för en tid av två år  

d. Styrelsesuppleanter för en tid av ett år  

e. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år  

f. Tre ledamöter i en valberedning för en tid av ett år, av vilka en ska  vara sammankallande

h. Ledamöter i kommittéerna för en tid av ett år

 1. Behandling av förslag från styrelsen eller förslag inlämnade till styrelsen
  1. Fastställande av beslut om stadgeändring som antogs på Höstmöte 2022.
  2. Hamnvärdar: Förslag att införa HSS värdar under juni-aug, v22 – v33, förslag styrelse
  3. Stöttor hantering
 2. Övriga frågor 
 3. Information från styrelsen
  1. Översyn administrativa system
 4. Avtackningar
 5. Mötets avslutande  

Välkomna! Styrelsen 

Kategorier:

Taggar:

Inga svar på inlägget