Alla medlemmar hälsas välkomna till ordinarie höstmöte i Halmstads Segelsällskap. På dagordningen verksamhetsplaner och avgifter för 2024. Andra punkter på agendan är medlemskap i Båtunionen, information om Guldpokalen i Folkbåt och utdelning av priser för tisdagsseglingar och Bästa Båt.

Dagordning

Dagordning Höstmöte Halmstads Segelsällskap 29 oktober

1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet (om så påkallas)
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare till mötet
6. Val av justeringsmän samt rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7. Presentation Investerings- och underhållsplan
8. Presentation Budget 2024
9.  Presentation styrelsens förslag att HSS blir medlem i Båtunionen
10. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter 
11. Fastställande av Budget 2024
12. Fastställande av seglingsprogram för 2024 och övriga kommittéers verksamhetsplaner
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, fastställande
14. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen
                                  14.1 Försäljning av en J/70
15. Information – 2023/2024
                                  15.1 Utvärdering och fortsättning Hamnvärd
                                  15.2 Folkbåt Gold Cup 2024 
16. Övriga frågor 
16.1 Diskussion användande av Båthus
16.2 Valberedningen har ordet 
17. Prisutdelning
18. Mötet avslutas       

Kategorier:

Taggar:

Inga svar på inlägget