Välkommen som båtgäst hos Halmstads Segelsällskap


Bryggplatser

Hamnen har ungefär 200 bryggplatser, de flesta med angöring mot brygga med pålar. Som gäst är du välkommen att lägga dig vid grönskyltade platser. Färskvatten och el finns vid bryggorna. Avgift för gästande båt är 230 kr per dygn inklusive el. Hamnen ingår i frihamnsförordningen, avgift 60 kr. Betalning sker i betalautomat utanför klubbhuset snarast efter ankomst. Biljetten skall fästas på båten så att den kan avläsas från brygga.

Bryggplatserna är inte bokningsbara.

Gästbåt, vars hemmahamn är ansluten till Frihamnsordningen skall ha aktuellt årsmärke, s.k. FH-märke som kan avläsas från brygga.

Ny dygnsavgift skall erläggas 13.00.

Service

Duschar och toaletter finns på klubbstugans baksida. Hamnen är försedd med trådlöst nätverk. Sjömack finns vid Nissans östra kaj, ca 500 meter uppströms HSS hamn. På samma ställe finns också möjlighet till tömning av septitank. Stadsbuss avgår från hamnen.

Inom hamnområdet finns Halmstad Marinservice som har både verkstad och butik. Utrustning och kläder finns också hos Peter Carlsson Marin, tel 035-523 28

Alldeles intill hamnen på Västra stranden finns Söderpiren – café med uthyrning av surfprylar och kurser. En kort promenad uppströms Nissan ligger Söderfamiljen – café och restaurang. 

All övrig service, så som livsmedelsbutik, vårdinrättningar, apotek, butiker, restauranger, finns att tillgå i Halmstads centrum, en dryg kilometer från hamnen.

Det finns fina naturområden i direkt anslutning till hamnen, Västra Stranden där en del är avsatt till hundbad och Aleskogen som är naturreservat. Prins Bertils stig en 18 km lång kustnära vandringsled som går mellan Halmstads Slott och Möllegård utmed kusten passerar förbi hamnen.

Guest Boats

The harbour has about 200 mooring sites, most of them with mooring against floating pontoons with poles. As a guest you are welcome to moor where there is a green sign. Fresh water and electricity are available at the mooring site. Fee for guest boat is 230 SEK/day electricity included. The harbour is a member of Frihamnsförordningen, fee 60 SEK/day. Payment is done in the machine outside the club house directly after arrival. The ticket should be placed so that it is possible to read from the bridge.

The mooring sites are not possible to book in advance.

 New daily fee should be paid 13.00.

Service

Toilets and showers for guests are available on the back side of the club house. The harbour has a wireless WiFi.

Petrol station with diesel and petrol is found on the east side of Nissan about 500 meters upstream from the harbour. At the same place the toilet tank can be emptied.

In the harbour area Halmstad Marinservice has a work shop and store. Equipment and clothes are also available at Peter Carlsson Marin, tel +46 35-523 28

Söderpiren – a café with surf gear for rent and surf courses is situated very close to the harbour. 

Söderfamiljen – café and restaurant is a short walk upstream Nissan.

All other service, such as grocery shops, restaurants, shops, pharmacy, health facility, are available in Halmstad centre, about 1 km from the harbour. The local bus stops in the harbour.

There are nice nature sites very close to the harbour, Västra Stranden (beach) where a part is reserved for dogs and Aleskogen (forest) a nature preserve. Prins Bertils stig, an 18 km long nature trail along the coast that starts at Halmstads castle and ends in Möllegård passes the harbour.