HSS organisation

Det finns ett antal kommittéer och grupper som tillsammans med styrelsen ansvarar för allt ifrån drift och underhåll av föreningens anläggning till genomförande av seglingar och trivselarrangemang.

Styrelse

Folke Berntson – ordförande telefon 070 312 22 51
Lars Häggström – sekreterare
Dieter Nowack – kassör
Ove Bengtsson – vice ordförande
Alice Nilsson Bibin – ledamot
Pearl-Angela Marsh – suppleant
Gary Petersson – suppleant

Revisorer

Evert Bladh
Ulf Bengtsson

Mats Larsson (revisor suppleant)

Valberedningen

Christer Hansson, sammankallande
Stefan Gottfridsson
Agneta Lindberg

Kommittéer och grupper

Båthuskommittén

Fördela platser i båthus och på räls utanför båthus

• Upprätthålla säkerhetsregler och utbilda medlemmar som nyttjar båthuset i dessa
• I samråd med hamnkapten inspektera och initiera underhållsinsatser och förbättringar av båthus

Lotta, sammankallande
Thomas Mattson
Erja Mattson
Rolf Karlsson

Båt- och förvaltningskommittén

Gary Petersson• I samarbete med hamnkapten initiera och genomföra underhållsinsatser och förbättringar av byggnader, bryggor, kranar, spel, sliper och ramper
• I samarbete med hamnkapten genomföra arbetsdagar

Gary Petersson

Seglingskommittén

• Planering och genomförande av klubbens lokala seglingar
• Ansvar för kappseglingsmaterial, tex flaggor, bojar och sänken

vakant

Jollekommittén

• Planera och genomföra seglarskola
• Genomföra träningstillfällen för jolleseglare
• Sköta klubbens segeljollar och tillhörande utrustning

Isak Löfgren, sammankallande
Martin Löfgren
Nova Berger
Alice Nilsson Bibin
Bo Larsson
Henrik Schöön
Ludvig Hebeler
Ella Jarland
Lena Jarland

Fritidsbåtskommittén

• Planera och genomföra föreningsaktiviteter under hela året såsom föreläsningar, kurser och eskadersegling. 

Christer Hansson, sammankallande
Håkan Madsen
Lars Häggström

Sportbåtskommittén

• Skötsel och underhåll av HSS J70 båtar
• Planering och uttagning av lag till Allsvenskan
• Samordning av träning för sportbåtar

Anders Hellekant, sammankallande
Lars Smedberg
Uno Zell
Ci Eriksson
Calle Johansson
Roger Andersson

Klubbhuskommittén

• Mathållning vid kappsegling, arbetsdagar, föreläsningar samt vid andra klubbarrangemang
• Klubbhusets skötsel interiört
• Klubbhusets inventarier

Arbetsgrupp för klubbhuskommittén
Mats Näslund, sammankallande

IT-gruppen

Svante Stenberg

SUB-lift gruppen

Torsten Kindt, sammankallande

Gästbåt- och husbilskommitté

 Ansvara för att service till gästande båtar och husbilar fungerar väl
 Föreslå och genomföra förbättringar i samråd med styrelse och hamnkapten

Johan Vibe
Bengt Elofsson
Agneta Persson
Pearl-Angela Marsh

Miljökommitté

 Miljökommitté

• arbeta med införande av ett systematiskt miljöarbete
• 
göra det enkelt att följa gällande bestämmelser
• informera om miljöåtgärder

Thomas Sjöstedt
Sven Johansson