REGLER OCH RIKTLINJER FÖR HALMSTADS SEGELSÄLLSKAP

Medlemmar är skyldiga att hålla sig underrättade om och följa Halmstads Segelsällskaps stadgar, regler, bestämmelser och riktlinjer. Dessa är publicerade på HSS hemsida.

Stadgar
ÄNDAMÅL

§1 Segelsällskapets ändamål är att verka för seglingsidrottens utveckling och för sammanhållningen mellan sällskapets medlemmar och andra av seglingsidrotten intresserade personer. Verksamheten skall därvid bedrivas i enlighet med vad riksidrottsförbundet angivit om idrottens mål och inriktning.

HEMORT

§2 Sällskapet har sin hemort i Halmstad där dess ordinarie sammanträden skall hållas.

STANDERT

§3 Sällskapets standert är trekantig och ljust mellanblå med ett vitt fält innerst, som bildar en rät vinkel mot det blå fältet. Ståndortens läng skall vara minst 35 cm och dess bredd 2/3 av längden. Det vita fältet innehåller sällskapets namninitialer: H. S. S. i svart färg. Dessa skall vara minst 40 mm höga och 30 mm breda. Båt som tillhör medlem i segelsällskapet bör föra sällskapets standert.

MEDLEMSKAP

§4 Medlem intages i sällskapet av Styrelsen efter ansökan. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta sällskapets intressen. Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till hedersmedlem i sällskapet.

§5 Medlem som vill utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat sällskapet. Medlem som inte har betalat årsavgift inom av Styrelsen fastställd tid anses ha begärt sitt utträde ur sällskapet.

§6 Medlem får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att medlemmen har försummat an betala stadgade avgifter till sällskapet, motarbetat sällskapets verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat sällskapets intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

MEDLEM

§7 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om sällskapets angelägenheter, skall följa sällskapets stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom sällskapet, har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet.

§8 Medlem har rätt att delta i sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

MEDLEMSAVGIFT

§9 Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

STYRELSEN

§10 Sällskapets angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s och SSF:s och dessa stadgar – verka för sällskapets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger Styrelsen särskilt att tillse att för sällskapet bindande regler iakttas; verkställa av Årsmötet fattade beslut; planera, leda och fördela arbetet inom sällskapet; ansvara för och förvalta sällskapets medel; och förbereda Årsmötet.

§11 Styrelsen består av ordförande och minst 4 övriga ledamöter, jämte 3 suppleanter.

§12 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för en tid som sägs i § 25 bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t.o.m. 4 nästföljande Årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningar som behövs. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i § 9 andra stycket RF: s stadgar.

§13 Sällskapets firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§14 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§15 Ordföranden är sällskapets officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl sällskapets stadgar som övriga för sällskapet bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M.M.

§16 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden l januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

REVISION

§17 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast 14 dagar före Årsmötet. Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två dagar före Årsmötet.

KOMMITTÉER

§18 Sällskapet har för sin idrottsliga verksamhet följande kommittéer, nämligen seglingskommitté, förvaltningskommitté, jollekommitté och klubbhuskommitté. Beslut om bildande eller nedläggning av kommitté fattas av ordinarie möte eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

§19 Ledningen för varje kommitté utövas av kommittéstyrelse, bestående av ordförande och minst tre övriga ledamöter. Styrelsen utser kommittéordförande inom sig. Övriga ledamöter väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av ordinarie möte eller av extra möte enligt § 18.

§20 Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter som kommitté har.

§21 Kommittéstyrelse upprättar eget förslag till budget och verksamhetsplan för kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen 6 som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till sällskapets skyldigheter i olika hänseenden, sällskapets ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten. MÖTEN Ordinarie möten

§22 Med sällskapet hålls Årsmöte i februari månad och höstmöte i oktober månad. Styrelsen bestämmer närmaste tidpunkt och plats för möte. Kallelse för Årsmöte och Höstmöte översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubbhuset. Dagordning för mötet skall anslås senast en vecka före mötet. Styrelsen skall hålla bokslut och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna senast två dagar före Årsmötet. Sekreteraren: att förbereda Styrelsens sammanträden och sällskapets möten; att föra protokoll över Styrelsens sammanträden; att registrera och förvara skrivelser; att tillse att fattade beslut verkställs; att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa samt; att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för sällskapet. Kassören: 7 att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter; att se till att sällskapet söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få; att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för sällskapet samt se till att det finns verifikationer över dessa; att svara för sällskapets bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över sällskapets räkenskaper; att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt att lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter; att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar; att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av sällskapet förvärvade priser införs; att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller SSF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl sällskapets medlemmar i föreningens verksamhet som sällskapets fastigheter, båtar, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande

§23 Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till sällskapet och under året fyller lägst 18 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§24 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§25 Vid Årsmötet förekommer följande ärenden: 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet (om så påkallas) 8 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordningen. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 6. Kommittéstyrelsernas och Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 7. Revisorerna berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Val av a) Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av l år; b) Kassör och sekreterare för en tid av l eller 2 år. Vid val av dessa skall tillses att inte båda avgår samtidigt. c) Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år; d) Tre suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av l år; e) Två revisorer jämte suppleant för en tid av l år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter och heller Kommittéstyrelsernas ledamöter delta; f) Tre ledamöter i en valberedning för en tid av l år, av vilka en skall vara sammankallande; g) Ombud till GHSF:s möte; h) Ledamöter i kommittéerna. 10. Behandling av förslag, som vakts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av kommittéstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock att ett förslag om stadgeändring eller upplösning av sällskapet skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet. 11. Övriga frågor. 9 Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på dagordningen för mötet. Höstmöte §26 Vid höstmötet förekommer följande ärenden: 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet (om så påkallas) 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 3. Fastsällande av dagordning 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare 6. Fastställande av medlemsavgifter 7. Fastställande av båtplatsavgifter 8. Fastsällande av seglingsprogram och övriga verksamhetsplaner 9. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av kommittéstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock att förslag om stadgeändring eller upplösning av sällskapet skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet. Extra möte §27 Styrelsen får kalla sällskapets medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till ett extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst 10 % skriftligt av sällskapets medlemmar. Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får de som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubbhuset. 10 Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. §28 Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 23 och 24 §§. 00

BESLUT, OMRÖSTNING

§29 Beslut fattas med acklamation (det vill säga. med ja- eller nej-rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i

§30 första och tredje stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar). Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR M.M.

§30 Dessa stadgar får ändras endast efter beslut av två på varandra följande ordinarie möten. Fråga om bildande eller nedläggning av kommitté kan dock beslutas av ett ordinarie möte eller av extra möte. För upplösning av sällskapet krävs beslut av två på varandra följande Årsmöten För beslut enligt denna paragraf krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet, dock att bildande eller nedläggning av kommitté kan beslutas med enkel majoritet.

§31 I beslut om upplösning av sällskapet skall anges att sällskapets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges SSF. §32 Utöver dessa stadgar gäller RF: s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SSF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

————.-…..——…….. 2011-10-24

Regler för HSS
Regler för Halmstads Segelsällskap Version 20-01-07
1. Allmänna villkor

Medlemmar är skyldiga att hålla sig underrättade om och följa Halmstads Segelsällskaps (HSS) stadgar, regler, bestämmelser och riktlinjer. Dessa är publicerade på HSS hemsida.

Medlem förväntas visa gott sjömanskap och ömsesidig hänsyn i hamn och till sjöss.

Vid ändring i medlems kontaktuppgifter, ska HSS skriftligen informeras om detta via e-mail eller brev.

Medlem ska omedelbart anmäla skada på HSS anläggning, HSS utrustning eller andra båtar till HSS.

Båtägare som hyr landplats och/eller bryggplats av HSS ska vara medlem i föreningen.

Landplats, bryggplats och medlemskap kan sägas upp av HSS med omedelbar verkan om:

 Betalning uteblir

 Brygg- eller landplats uthyres i andra hand

 Båt anses icke sjövärdig eller placeras på bristfällig uppställningsanordning

 Båt är oförsäkrad

 Båt missköts så att det innebär olägenheter för andra medlemmar

HSS äger rätt att hantera och flytta båt på land eller i vatten. Om läget inte bedöms akut skall HSS före hantering och flytt försöka kontakta medlemmen via de kontaktuppgifter som HSS har. Lyckas inte detta och HSS bedömer att båten ifråga ändå måste flyttas, förbehåller sig HSS rätten att genomföra en sådan flytt.. HSS genomför sådan flytt mot ersättning och på ett sådant sätt att båten inte i onödan skadas. HSS tar inte ansvar för ev. uppkomna skador och fritar sig från allt ansvar i samband med sådan flytt.

2. Avgifter

Avgifter fastställs årligen av HSS höstmöte.

3. Försäkring

Båt skall vara minst ansvarsförsäkrad då den är förtöjd vid någon av HSS bryggor eller finns på land i det område som disponeras av HSS. Försäkringsbrev skall kunna visas upp vid förfrågan och alltid vid sjösättning och upptagning med HSS sublift.

4. Hyra av landplats och/eller bryggplats

På angiven bryggplats och landplats får endast den båt som finns i HSS register för denne ägare och plats ligga. HSS tilldelar brygg- och landplats. Det finns en båtplatskö.

Bryggplatsnummer tilldelas vid fakturering. Plats avser den båt hyrestagaren meddelat HSS. Samma plats kan ej garanteras från år till år. Byte av båt till större eller mindre, innebär inte med automatik att båtägare kan byta till mer lämplig plats.

Landplatser är i första hand avsedda för båtar med bryggplats i HSS.

Bryggplats uthyres årligen för tiden 1/3 – 31/10. Hyra erläggs i förskott enligt faktura som sänds i början av året. Erlagd avgift återbetalas ej även om bryggplatsen inte utnyttjas. Hyresgäst skall skriftligen via e-mail eller brev, till HSS, säga upp hyresavtalet senast den 31 december innevarande hyresår för att slippa betala nästkommande år.

Landplats uthyres årsvis från 15/9 – 15/6 efterföljande år. Hyra erlägges delvis i efterskott enligt faktura som sänds i början av året under pågående hyresperiod. För landplats som nyttjas 16/6-14/9 erläggs sommaravgift. Erlagd avgift återbetalas ej. Hyresgäst skall skriftligen via e-mail eller brev, till HSS, säga upp hyresavtalet senast den 31 augusti innevarande hyresår för att slippa betala nästkommande år.

Båtplatsinnehavare som inte avser att använda sin bryggplats under sommaren skall meddela kansliet om detta så tidigt som möjligt och senast den 15 april. Bryggplats som ej utnyttjas disponeras av HSS för uthyrning av sommarplats. Bryggplats som ej utnyttjas senast 15/6 disponeras av HSS såvida hyresgästen ej meddelat HSS att sjösättning kommer att äga rum senare.

Försäljning av båt kan aldrig innebära överlåtelse av bryggplats eller landplats. Båtägare behåller rätten till bryggplats efter försäljning, innevarande år och nästkommande år, avgift erläggs för hela perioden. Året därefter måste bryggplatsen användas för egen båt. Dvs en försäljning under säsongen 2020 innebär att hyrestagaren behåller rätt till bryggplats och erlägger avgift även för 2021 och måste använda platsen för egen båt 2022. Om inte, faller rätten till bryggplats och hyrestagaren hänvisas till gällande kölista.

Yrkesbåtar inklusive fiskebåtar kan inte erhålla bryggplats eller landplats och hanteras inte med HSS sublift.

5. Bryggplats

Båt ska vara förtöjd med minst 2 förtöjningar akterut och 2 förtöjningar föröver samt vara avfendrad mot grannbåtar och övrig utrustning skall vara fastsatt så att båten klarar värsta tänkbara väder.

Ägare ansvarar för regelbunden tillsyn av båt och dess utrustning. Båt skall skötas på sådant sätt att inte olägenheter uppstår för övriga bryggplatsinnehavare.

6. Hamnplan, sjösättning och upptagning/sjösättning

Det är inte tillåtet för nytillkomna hyresgäster att förvara båt i vagga. Endast uppställning med båtstöttor är tillåtet för nytillkomna och existerande fasas ut. HSS tillhandahåller stöttor för uthyrning.

En och samma landplats är inte garanterad från år till år.

Båtvagnar, båtstöttor och annat uppställningsmaterial ska vara märkta med båtägares namn, medlemsnummer och telefon.

Sublift-gruppen avgör om uppställningsmaterialet godkänns av HSS för en säker förvaring. Subliftgruppen avgör också huruvida en båt anses säker att ta upp eller sjösätta.

Maximala mått och vikt för upptagning av båt med HSS sublift är bredd 4,5m, vikt 10 ton och djupgående 2,2m.

Uppställning/parkering är inte tillåten på husbilsplatserna mellan 15 maj och 15 september. Om båt uppställd på husbilsplats inte är sjösatt 15 maj, kan det innebära flyttning efter överenskommelse mellan hyrestagare och HSS.

Året runt skall god ordning råda vid landplats. Efter sjösättning ska det städas runt landplats.

De båtar som av HSS anses förfalla och som inte har nödvändig tillsyn kommer att få krav från HSS att bortforsla båten från HSS område och båtplatsavtalet sägs upp. Bedömning över vad som är förfall och nödvändig tillsyn sker enbart av HSS.

7. Riggad båt på land

Segelbåtssägare som önskar förvara båt på land med mast riggad, placeras endast på av HSS utvalda lämpliga områden. Plats på land med mast riggad är inte garanterad utan erbjuds i mån av plats. Liggande mast på segelbåt är inte tillåtet.

8. Förvaring mast

Mast ska förvaras på masthylla och vara märkt med ägarens namn, telefonnummer och medlemsnummer vid mastfoten. Segel, spridare och stående rigg ska vara avplockad. Förstagsprofil skall vara väl surrad mot masten.

HSS har rätt att flytta omärkta master från masthylla och att rensa ut bland gamla obrukade master.

9. El på land och bryggor

El får endast användas för snabbladdning av batterier eller mindre reparationsarbeten, alltså inte för konsumtion eller kontinuerlig laddning. Gästbåtar och husbilar som betalt avgift får använda ström.

Vid önskemål om mer kontinuerlig och frekvent elanvändning på land eller vid brygga skall avgift erläggas, kontakta kansliet i HSS.

Det är inte tillåtet att ladda eldrivna fordon i HSS eluttag.

10. Mastkran

Den manuellt manövrerade kranen får användas av medlemmar utan kostnad och på egen risk. Säkerhetssele skall användas vid klättring i mastkran.

11. Bad i hamnen

Bad är inte tillåtet inom hamnområdet eller från bryggor på grund av säkerhetsrisker. Undantag är organiserade bad med HSS ledare tillgängliga under pågående seglarskola.

12. Miljö

Alla medlemmar skall arbeta för en god miljö och följa de regler som finns kring avfallssortering och hantering.

Spolplatta skall användas vid bottentvätt. Vid skrapning och borttagning av färg skall färgresterna samlas upp och lämnas till kommunens avfallsstation.

Spill och oljeutsläpp skall saneras av den som orsakar utsläppet, större utsläpp skall anmälas till räddningstjänsten och HSS.

Drog & integrationspolicy
Halmstads Segelsällskap

Det här står vi för:

Kamratskap
Vi tycker det är viktigt att alla ska känna att det finns en plats för alla oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning eller ålder.

Trygghet
Vi vill att alla ska känna sig trygga och säkra på havet. Våra instruktörer jobbar hårt för att se individen och dess olika behov.

Kvalité
Alla våra instruktörer är utbildade enligt SSFs kursplaner och vår seglarskola följer de normer och riktlinjer som Svenska Seglarförbundet har satt upp.

Rent spel
Vi förespråkar rent spel och vi tycker det är mycket viktigt att seglingen sker enligt idrotten seglings regelverk.

Föregångare
Vi vill att alla våra instruktörer skall vara goda föredömen som eleverna kan se upp till.

Mobbning
Vi har nolltolerans mot all form av mobbing och kränkning.

Droger och alkohol
Vi har nolltolerans mot all form av droger och alkohol i samband med vår juniorverksamhet.

Värdegrund
under arbeteBåthusregler

Regler för HSS båthus

För att försäkringar skall gälla för båthus och båtar skall alla som vistas i båthuset ha kännedom och kunskap om de regler som finns för Ordning-, Säkerhet och Miljö enligt nedan. Reglerna finns tillgängliga i båthuset. Vid eventuella frågor eller synpunkter vänd er vänligen till verksamhetsansvarig hamnchef på HSS eller Båthuskommittén.

Säkerhet och miljö
• Utrymningsvägar och släckningsutrustning får inte blockeras.
• Alla båtar skall ha tillräckligt antal godkända brandsläckare ombord.
• Gasol skall vinterförvaras utanför båthuset på anvisad plats.
• Det är inte tillåtet att lämna kupévärmare, halogenlampor eller batteriladdare påslagna utan tillsyn.
• Det är inte tillåtet att tvätta och spola botten på båten inne i båthuset efter upptagning.
• Den som arbetar i båthuset skall vara mycket försiktig och noggrann vid hantering av kemikalier och bl.a. glasfiber.
• Vid arbete med alla former av oljor som kan oxidera åligger det båtägaren att städa väl vid båten och vara extremt noga med att oskadliggöra spån, penslar, trasor, trassel och alla former av tänkbara porösa material som kan ha fått eller har olja på sig. Sådant material skall eldas eller dränkas i vatten och förvaras i tätt kärl utanför båthuset.
• Heta arbeten och större plastningsarbeten (inklusive arbeten med epoxi) är inte tillåtna. Ett riktmärke kan vara ca 1 dm x 1 dm.
• Vid arbeten som innebär risk för partikelspridning såsom slipning (ex botten, plast, arbeten med glasfiber och liknande) eller vid målning av bottenfärg eller oljning, skall arbetsområdet täckas/hängas runt väl med plast eller presenning samt användas presenning på golv. Efter arbetet skall flagor och damm städas upp och slängas på avsedd plats i miljöstationen.

• Allmänna utrymmen skall städas när man är klar och senast när man går hem vid dagens slut.

• Det är inte tillåtet att ta i besittning/lämna kvar sina saker på ställen där andra kan behöva arbeta.

För alla HSS medlemmar:
• Det är inte tillåtet för medlemmar att vinterförvara bensindrivna utombordsmotorer eller bränsletankar innehållande bensin i båthuset. (Brand och stöldrisk.)

Ordning
• Tillhörigheter i båthuset (skåp, master) skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.
• Skåp skall vara flyttbara med egna hjul, stå på lastpall eller motsvarande.
• Material som ägs och används av båtägaren skall placeras på den egna båtvagnen, packas på lastpall eller motsvarande.
• Omärkta master kommer att plockas ut.
• Master får inte förvaras på golvet vintertid och högst en vecka efter upptagning. I annat fall kommer masten att flyttas på ägarens egen risk och placeras på ett ställe där den inte är i vägen.
• De båtägare som har plats i båthuset får inte hindra andra båthusinvånare. Den som har fått plats måste samråda med andra i samma skepp/sektion vid upptagning och sjösättning. Båtägare med en plats långt in måste ta upp sin båt tidigt för att inte hindra andra.
• Om en båtägare inte tar upp och ställer in sin båt på anvisad plats i tid, blir båtägaren av med platsen i båthuset och kan komma att åläggas betalningsskyldighet för platsen oavsett nyttjande.
• Båthusinvånare skall efter sjösättning, för att hålla HSS område iordning, ställa in sin vagn/trailer i båthuset.
• Den som har båt stående i båthuset skall städa runt den egna båten och hålla ordning på sina saker.
• Misskötsamhet leder till att båt, skåp och andra tillhörigheter flyttas ut ur båthuset.

Var och en som öppnar dörrar/portar och tänder belysningen inne i båthuset är ansvarig för att släcka, stänga och låsa när personen lämnar båthuset!

Flyttning av båtar
• Ingen båt får ställas i båthuset utan tillstånd från Båthuskommittén.
• Båthuskommittén får flytta båtar/flytta ut båtar vid behov. Anledningen kan vara ex: båtar som utgör brandfara, är en säkerhetsrisk, inte uppfyller aktivitetskravet, placerats fel, ställts i båthuset olovligen (utan tillstånd), att platsen inte används för uppgivet ändamål/arbetsprojekt eller att HSS har behov av platsen för klubbens vidkommande.
• Ägaren av båten bär själv ansvaret och står risken när båt flyttas ut.
• Vid frågor om båt/båtar som behöver flyttas eller flyttas ut ur båthuset av olika skäl, äger styrelsen vid oenighet eller av andra skäl fatta dessa beslut efter att frågan väckts av Båthuskommittén.

Fördelning av platser i HSS båthus/tillfällig plats (arbetsprojekt)
Kölista och fördelning av plats i HSS båthus förs skriftligen och platserna fördelas av två av Båthuskommittén utsedda ledamöter i samråd. Vid oenighet eller tvist sker hänvändelse till HSS styrelse som får vara beslutande. Likaledes bör styrelsen vara beslutande för den händelse det uppstår frågor som inte kan hanteras av Båthuskommittén med hjälp av kölista och prioritetsrekvisit vid tilldelning.

Önskemål om plats i båthuset kommande vinter anmäls till Båthuskommittén senast den 1 juli, varefter den tilldelar en plats i mån av tillgång på lämplig plats samt med beaktande av särskilt fastställda regler (se även ”Prioritetskrav vid tilldelning av platser i HSS båthus enligt kölistan”). Detta för att förenkla och göra planeringen hanterbar.

Den som står i kö för plats i båthuset måste årligen, senast den 1 juli, själv uppdatera sin köplats genom att ta kontakt med Båthuskommittén som noterar detta i ”kö-boken”. Uppdateras inte köplatsen årligen faller den sökande ur kölistan.

Från och med augusti 2019 ansvarar Båthuskommittén även för samtliga rälsspår och platserna på spåren utanför båthuset. Vad som ovan sägs i dessa regler gäller i sin helhet även för dessa spår.

Plats i båthuset är avsedd för aktiva medlemmar som använder och sjösätter sin båt och inte en plats för oavslutade båtprojekt.

Aktivitetskravet innebär för den som fått fast plats:
• Att det går att stå kvar inne i båthuset en sommar. Ytterligare sommar på land fordrar klart starkare skäl, t.ex. allvarlig sjukdom. Bedömningen görs från fall till fall och vid behov i samråd mellan Båthuskommittén och styrelsen.
• För särskilda projekt/arbeten kan båt beredas plats under en vintertermin i mån av tillgång på lämplig plats. Därvid görs en särskild överenskommelse om att plats i båthuset medges för ett år avseende visst angivet arbetsprojekt och denna dokumenteras i skriftlig överenskommelse om tidsbegränsad upplåtelse av plats.
• Längre projekt eller byggnationer som kräver mer än en sommar på land skall godkännas av styrelsen efter föredragning från Båthuskommittén.
• Sommartid kan, i mån av utrymme, plats för förvaring av följebåt upplåtas mot avgift under juli-augusti.
• Sommartid kan, i mån av utrymme och efter samråd med Båthuskommittén, annan båtägare få möjlighet, att mot avgift, ställa in sin vagn/trailer i båthuset under juli-augusti.
• Sommartid kan, i mån av utrymme, plats för snabbare arbeten och reparationer upplåtas under juli-augusti mot en avgift.
• Se även stycket om ”Flyttning av båtar”

Prioritetsrekvisit vid tilldelning av platser i HSS båthus enligt kölistan
Bland omständigheterna som beaktas är (utöver tidigare hänvisade kriterier för tilldelning av plats i båthus):
• Det är en båt som har behov av att stå i båthus. Enligt tradition och hävd i HSS tillmäts stor vikt vid om det är en träbåt.
• Plats skall finnas och vara lämplig.
• Hänsyn tas till rangering och hantering av båt med anledning av att SUB-liften inte kör i båthuset.
• Om båten står på järnhjulsvagn, trailer, vagga, bockar.
• Båtens storlek i längd, höjd och bredd.
• Behov av att kunna utföra vissa arbetsprojekt/reparationer som är omöjliga/synnerligen svåra utföra utomhus samt innehållet i projektet som ägaren uppgivit att denne vill utföra på båten.
• Det är en engagerad och aktiv medlem som tar del i HSS löpande verksamhet.
• Det är en båt som används och sjösätts och båtägaren förväntas fortsätta vara aktiv.
• Klubbens eventuella behov av plats.

Tilldelad plats i båthuset
När plats har fördelats så kommer båtägaren att bjudas in till möten för dem med båt i båthuset där Ordning-, Säkerhet och Miljö samt andra båthusfrågor kan behandlas.

Miljö- och Säkerhetsgenomgång/utbildning är obligatorisk för den som skall ha båt i båthuset.

Den som nyligen fått plats för båt i båthuset kommer att få en mentor eller motsvarande för information för såväl skrivna som oskrivna regler och båthusetikett m.m.

Jollar och övriga båtar om max 5,5 meter
Jollar som inte skall stå i jollecontainer och mindre båtar på trailer, som tex RIB-båtar, om max 5,5 meter kan inte räkna med fast plats i HSS båthus utan kan år till år möjligen få plats i mån av tillgång. Plats tilldelas endast för en vintersäsong åt gången efter tillstånd från Båthuskommittén. Båten skall ställas på av Båthuskommittén anvisad plats. Om båten olovligen ställs in kan och kommer den att flyttas ut av Båthuskommittén utan hörande av styrelsen. Även i övrigt har Båthuskommittén ovillkorlig rätt att vid behov flytta jollar och övriga båtar enligt detta stycke. Ägaren till båten skall erlägga en avgift för vinterförvaring per båt och vinter.

Regler för HSS båthus reviderade av ledamöter i Båthuskommittén 2019-08-09
Antagna av styrelsen 2019-08-12