REGLER OCH RIKTLINJER FÖR HALMSTADS SEGELSÄLLSKAP

Medlemmar är skyldiga att hålla sig underrättade om och följa Halmstads Segelsällskaps stadgar, regler, bestämmelser och riktlinjer. Dessa är publicerade på HSS hemsida.

Stadgar

Halmstads Segelsällskaps stadgar, antagna 2023-02-26

ÄNDAMÅL

§1 Halmstads Segelsällskaps ändamål är att verka för seglingsidrottens utveckling samt ett engagerande och utvecklande båtliv för sina medlemmar. Sällskapet skall verka för sammanhållningen mellan sällskapets medlemmar. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med vad riksidrottsförbundet angivit om idrottens mål och mening.

HEMORT

§2 Halmstads Segelsällskaps, i dessa stadgar benämnt Sällskapet eller HSS, med organisationsnummer 849200-1428 har sin hemort i Halmstad där dess ordinarie sammanträden skall hållas.

STANDERT

§3 Sällskapets standert är trekantig och ljust mellanblå med ett vitt fält innerst, som bildar en rät vinkel mot det blå fältet. Standertens längd ska vara minst 35 cm och dess bredd 2/3 av längden. Det vita fältet ska innehålla sällskapets namninitialer: H. S. S. i svart färg. Dessa ska vara minst 40 mm höga och 30 mm breda. Båt som tillhör medlem i segelsällskapet bör föra sällskapets standert.

SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE M.M.

§4 Sällskapet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

MEDLEMSKAP

§5 Medlem intas i sällskapet efter ansökan. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta sällskapets intressen. Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till hedersmedlem i sällskapet.

§6 Medlem som vill utträda ur sällskapet ska skriftligen anmäla detta till HSS och anses därmed ha omedelbart lämnat sällskapet. Medlem som inte har betalat årsavgift inom av Styrelsen fastställd tid anses ha begärt sitt utträde ur sällskapet.

§7 Medlem får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till sällskapet, motarbetat sällskapets verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat sällskapets intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Uteslutning gäller tills vidare eller tills styrelsen fattar beslut om annat. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne ska iaktta vid överklagande av beslutet. Detta ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

MEDLEM

§8 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om sällskapets angelägenheter och ska följa sällskapets stadgar, regler och bestämmelser. Medlem ska betala de avgifter som bestämts av sällskapet. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet.

MEDLEMSAVGIFT

§9 Medlem ska betala den årsavgift som bestämts av Höstmötet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Passerkort, koder, nycklar eller motsvarande får inte lånas ut eller överlåtas.

STYRELSEN

§10 Sällskapets angelägenheter handhas av Styrelsen. Den ska – inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska Seglarförbundets och dessa stadgar – verka för sällskapets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger Styrelsen särskilt att tillse att för sällskapet bindande regler iakttas; verkställa av Årsmötet och Höstmötet fattade beslut; planera, leda och fördela arbetet inom sällskapet; ansvara för och förvalta sällskapets medel; och förbereda Årsmötet och Höstmötet.

§11 Styrelsen består av ordförande och minst 4 övriga ledamöter, jämte 2 suppleanter.

§12 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet enligt §25 bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, som styrelseledamot för tiden fram till nästa Årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningar som behövs. Styrelsen utser representant till Västkustens Seglarförbund. Styrelsen får kalla enskild medlem till adjungerad ledamot.

§13 Sällskapets firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§14 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§15 Ordföranden är sällskapets officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl sällskapets stadgar som övriga för sällskapet bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M.M.

§16 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

REVISION

§17 Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast 14 dagar före Årsmötet. Revisorerna ska granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tio dagar före Årsmötet.

KOMMITTÉER

§18 Sällskapet har för sin verksamhet ett antal kommittéer, som sällskapet anser behövs. Beslut om bildande eller nedläggning av kommitté fattas av ordinarie möte eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

§19 Ledamöter till kommittéerna väljs årligen bland röstberättigade medlemmar på Årsmötet eller av extra möte enligt §18. Sammankallande i kommitté väljs av Årsmötet eller utses inom kommittén.

§20 Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter och uppdrag som varje kommitté har.

§21 Kommitté ska lämna in förslag till verksamhetsplan och för de kommittéer Styrelsen bestämmer förslag till budget för kommande verksamhetsår. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till sällskapets skyldigheter i olika hänseenden, samt sällskapets ekonomiska ställning.

MÖTEN

§22 Sällskapet håller Årsmöte i februari månad och Höstmöte i oktober månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt, plats och mötesformat för möte. Kallelse för Årsmöte och Höstmöte skickas till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen, genom anslag i klubbhuset samt på sällskapets hemsida.

Dagordning för mötet skall hållas tillgänglig för medlemmarna minst en vecka före mötet.

Styrelsen ska hålla budgetförslag samt investerings- och underhållsplan tillgängligt för medlemmarna minst 5 dagar innan Höstmötet.

Styrelsen ska hålla bokslut och revisionsberättelse tillgängligt för medlemmarna minst 5 dagar innan Årsmötet.

Styrelsen ska hålla förslag som inkommit till Årsmöte eller Höstmöte tillgängliga för medlemmarna minst 5 dagar innan mötet.

§23 Medlem som har betalat sina avgifter till sällskapet och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§24 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§25 Vid Årsmötet förekommer följande ärenden

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet (om så påkallas)

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordning.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

Kommittéernas och Styrelsens verksamhetsberättelser

Resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

Revisionsberättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

Val av

a) Sällskapets ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år

b) Kassör och sekreterare för en tid av 2 år. Vid val av dessa skall tillses att inte båda avgår samtidigt

c) Övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år. Vid val av dessa skall tillses att inte alla avgår samtidigt

d) Två suppleanter i Styrelsen för en tid av 1 år

e) Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta

f) Tre ledamöter i en valberedning för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande

g) Ledamöter i kommittéerna för en tid av 1 år

Behandling av förslag, som lagts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av kommitté eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock att förslag om stadgeändring eller upplösning av sällskapet skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på dagordningen för mötet.


§26 Vid Höstmötet förekommer följande ärenden.

1.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet (om så påkallas)

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare

6. Presentation av Investerings- och underhållsplan

7. Presentation av Budget för nästa verksamhetsår

8. Fastställande av Budget

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av övriga avgifter

11. Fastställande av seglingsprogram och övriga verksamhetsplaner

12. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av kommitté eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock att förslag om stadgeändring eller upplösning av sällskapet skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

13. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på dagordningen för mötet


§27 Extra möte

Styrelsen får vid behov kalla sällskapets medlemmar till extra möte. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till ett extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst 10 % skriftligt av sällskapets medlemmar. Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får de som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte skickas senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen, genom anslag i klubbhuset samt på sällskapets hemsida. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§28 Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 23 och 24 §§. 

BESLUT, OMRÖSTNING

§29 Beslut fattas med acklamation (det vill säga med ja- eller nej-rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i §30 första och tredje stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att personval skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordförande är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR M.M.

§30 Dessa stadgar får ändras endast efter beslut av två på varandra följande ordinarie möten. Fråga om bildande eller nedläggning av kommitté kan dock beslutas av ett ordinarie möte eller av extra möte. För upplösning av sällskapet krävs beslut av två på varandra följande Årsmöten. För beslut enligt denna paragraf krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§31 I beslut om upplösning av sällskapet skall anges att sällskapets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål samt var den upplösta föreningens handlingar ska arkiveras. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges SSF.

2023-02-26

Regler för HSS
Regler för Halmstads Segelsällskap
1. Allmänna villkor

Medlem är skyldig att hålla sig underrättad om och följa Halmstads Segelsällskaps (HSS) stadgar, regler, bestämmelser och riktlinjer. Dessa dokument är publicerade på HSS hemsida, hss1910.se/Om HSS/Stadgar, regler och policys.

Medlem förväntas visa gott sjömanskap och ömsesidig hänsyn i hamn och till sjöss.

Medlem ska informera HSS om kontaktuppgifterna ändras via e-mail, info@hss1910.se eller brev.

Medlemskap krävs för att hyra landplats, bryggplats och för plats i bryggplatskö.

Landplats och bryggplats kan sägas upp av HSS med omedelbar verkan om:

• Båt är oförsäkrad

• Betalning uteblir

• Båt anses icke sjövärdig eller placeras på bristfällig uppställningsanordning

• Båt missköts så att det innebär olägenheter för andra medlemmar

• Brygg- eller landplats uthyres i andra hand

• Om stadgar och regler inte följs

2. Försäkring

Båt ska vara minst ansvarsförsäkrad då den finns inom HSS område (vid bryggor eller på land). Försäkringsbrev samt kvittens på betalning ska kunna visas upp vid förfrågan och korrekta försäkringsuppgifter ska anges vid sjösättning och upptagning med HSS sublift.

Vid skada förbinder sig den skadelidande att i första hand anlita sin egen försäkring. Föreningen ansvarar inte för skada eller förlust som kan täckas av sedvanlig båtförsäkring.

3. Hyra av landplats och/eller bryggplats

Rätt till av HSS angiven bryggplats och landplats gäller endast för den båt som finns i HSS register för denne medlem och plats. Det finns en bryggplatskö. Platser får ej hyras eller lånas ut i andra hand.

Byte av båt skall anmälas till HSS.

Det finns specifika regler som gäller för HSS båthus, se Båthusregler.

HSS tilldelar brygg- och landplatser, samma plats är inte garanterad från år till år. Byte av båt till större eller mindre, innebär inte med automatik att båtägare kan byta till mer lämplig plats. Landplatser är i första hand avsedda för båtar med bryggplats i HSS.

Skriftlig uppsägning via email (info@hss1910.se) eller brev av bryggplats ska göras senast 31 december och landplats senast 31 augusti innevarande hyresår, annars sker debitering. Erlagda avgifter återbetalas inte även om platsen inte nyttjas.

Bryggplats får användas 1 mars till 31 oktober. Om båt ligger på bryggplats 1 november till 28 februari faktureras veckovis en dygnsavgift enligt prislista.

Landplats får användas 15 september till 15 juni, vill man stå kvar på land under sommaren ska kansliet kontaktas.

Bryggplats som ej används disponeras av HSS för uthyrning av sommarplats. Medlem som ska sjösätta och använda sin bryggplats under sommaren ska meddela kansliet på info@hss1910.se eller SMS på 0760 26 87 95 senast den 15 april. Om inget meddelande har inkommit hyrs därefter platsen ut som sommarplats.

Båtägare behåller rätten till bryggplats efter försäljning eller om båten inte sjösätts, innevarande år och nästkommande år, bryggavgift erläggs för hela perioden. Året därefter måste bryggplatsen användas för egen båt. Om inte, faller rätten till bryggplats och medlem hänvisas till kajplatskö.

Båt som har stått på land tre år eller mer och inte sjösatts debiteras tredubbel hyra för platsen. Från och med 2016 får sådan plats sägas upp av föreningen, varvid båten ska bortforslas av ägaren annars görs detta av HSS på ägarens/medlemmens bekostnad.

Vid försäljning av båten är det säljarens ansvar att båten omgående lämnar HSS området om det inte är en medlem i HSS som köper den.

Yrkesbåtar inklusive fiskebåtar kan inte erhålla bryggplats eller landplats och hanteras inte med HSS sublift eller slip.

Båtskjul eller fristående täckställning får inte byggas utan skriftligt medgivande från HSS..

4. Förtöjning och tillsyn

Maximalt tillåten båtvikt vid HSS bryggor är 10 ton.

Båt ska vara förtöjd med minst 2 förtöjningar akterut och 2 förtöjningar föröver samt vara avfendrad mot grannbåtar och all utrustning ska

vara fastsatt så att båten klarar värsta tänkbara väder.

Ägare ansvarar för regelbunden tillsyn av båt och dess utrustning. Båt ska skötas på sådant sätt att inte olägenheter uppstår för övriga båtägare.

HSS äger rätt att hantera och flytta båt på land eller i vatten samt att åtgärda akuta problem (dåliga förtöjningar, fladdrande segel etc). Om läget inte bedöms akut ska HSS kontakta medlemmen. Om kontakt misslyckas och HSS bedömer att åtgärd måste vidtas, förbehåller sig HSS rätten att bedöma och genomföra de åtgärder som krävs. HSS tar inte ansvar för uppkomna skador och fritar sig från allt ansvar i samband med sådana åtgärder. Medlem kan debiteras för åtgärden.

5. Hamnplan, sjösättning och upptagning

För nytillkomna båtägare gäller uppställning med stöttor.

Båtvagnar, egna båtstöttor, vaggor och annat uppställningsmaterial ska vara märkta med namn, medlemsnummer och telefonnummer.

Stege eller motsvarande ska låsas fast vid uppläggningsmaterialet. Lösa stegar avlägsnas och skrotas av HSS. HSS har rätt att ta hand om och skrota omärkt uppläggningsmaterial.

Året runt ska god ordning råda vid landplats. Landplats ska rengöras och städas samt befrias från ställningsvirke och annat material senast 7 dagar efter sjösättning. Egna stöttor och hyrstöttor från HSS ska placeras på angiven plats. Om HSS tvingas städa och rengöra platsen debiteras båtägaren för kostnaden enligt prislista.

Hamnkapten avgör om uppställningsmaterialet godkänns av HSS för säker förvaring.

Maximala mått och vikt för upptagning av båt med HSS sublift är bredd 4,5 m, vikt 10 ton och djupgående 2,2 m.

Uppställning/parkering är inte tillåten på husbilsplatserna mellan 15 maj och 15 september. Om båt uppställd på husbilsplats inte är sjösatt 15 maj, kan det innebära flyttning efter överenskommelse mellan hyrestagare och HSS.

Ägare av båt på HSS område som av HSS bedöms förfalla och inte får nödvändig tillsyn ska efter krav från HSS ta bort båten från HSS område.

6. Riggad båt på land

Segelbåtssägare som önskar förvara båt på land med mast på ska kontakta HSS kansli i god tid före upptagning. Segel och bom ska vara borttagna från masten. Båt med mast kräver fler stöttor.

7. Mastförvaring

Mast ska förvaras på masthylla och vara märkt med ägarens namn, telefonnummer medlemsnummer och båttyp vid mastfoten. Segel och spridare ska vara avplockade. Förstagsprofil och vajrar ska vara väl surrade mot masten.

HSS förbehåller sig rätten att flytta, rensa ut och skrota omärkta master

8. El på land och bryggor

El på land och bryggor får bara användas tillfälligtvis och för mindre förbrukning, vid större förbrukning debiteras el.

Elanslutning får endast ske med jordad kabel godkänd för utomhusbruk. Innehavare av bryggplats eller landplats som vill ha tillgång till el för större förbrukning eller el under vintern ska kontakta HSS kansli. El debiteras enligt prislista.

Det är inte tillåtet att ladda eldrivna fordon i HSS eluttag.

9. Mastkran

Den manuellt manövrerade kranen får användas av medlemmar på egen risk. Säkerhetssele ska användas vid klättring i mastkran.

10. Telfer

Telfern får enbart manövreras av utbildade personer.

11. Bad i hamnen

Bad är inte tillåtet inom hamnområdet eller från bryggor på grund av säkerhetsrisker. Undantag är organiserade bad med HSS instruktörer under pågående seglarskola.

12. Servicebrygga

Båt får endast förtöjas tillfälligt vid servicebrygga, servicekaj och mastkran. Behöver båt ligga kvar över natten kontaktas HSS Hamnkapten.

13. Röd/grön markering av bryggplats

Lämnas bryggplatsen för att vara borta minst 2 nätter ska platsen grönmarkeras så att gästbåtar kan använda platsen. Före återkomst kan HSS kansli kontaktas för vändning av skylt, info@hss1910.se eller SMS på 0760 26 87 95.

14. Miljö

Alla medlemmar ska arbeta för en god miljö och följa de regler som finns kring avfallssortering och hantering.

Farligt avfall ska sorteras och läggas i respektive kärl på HSS miljöstation. Om kärl för den aktuella avfallstypen saknas i miljöstationen ska avfallet lämnas till kommunens återvinningscentral.

Toalettavfall från septiktank ska lämnas i tömningsstation, HSS hänvisar till sugstation vid sjömacken i Nissan.

Grå- och svartvatten ska tömmas i tömningsstationen vid sydvästra gaveln på båthuset.

Spolplattan ska användas vid bottentvätt i samband med upptagning av båt.

Vid skrapning och borttagning av färg ska:

  1. marken under båten täckas färgrester samlas upp och lämnas till kommunens återvinningscentral
  2. Spill och oljeutsläpp ska saneras av den som orsakat utsläppet. Större utsläpp ska anmälas till räddningstjänsten och HSS Hamnkapten.
15. Uthyrning av båt

Uthyrning av båt som ligger vid HSS brygga som bostad med vinstintresse och med annonsering offentligt är inte tillåtet.


Ledarguide
Halmstads Segelsällskap

Det här står vi för:

Kamratskap
Vi tycker det är viktigt att alla ska känna att det finns en plats för alla oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning eller ålder.

Trygghet
Vi vill att alla ska känna sig trygga och säkra på havet. Våra instruktörer jobbar hårt för att se individen och dess olika behov.

Kvalité
Alla våra instruktörer är utbildade enligt SSFs kursplaner och vår seglarskola följer de normer och riktlinjer som Svenska Seglarförbundet har satt upp.

Rent spel
Vi förespråkar rent spel och vi tycker det är mycket viktigt att seglingen sker enligt idrotten seglings regelverk.

Föregångare
Vi vill att alla våra instruktörer skall vara goda föredömen som eleverna kan se upp till.

Mobbning
Vi har nolltolerans mot all form av mobbing och kränkning.

Droger och alkohol
Vi har nolltolerans mot all form av droger och alkohol i samband med vår juniorverksamhet. Vi har även nolltolerans mot droger och alkohol för funktionärer och deltagare under pågående tävlingsverksamhet.

Krisplan HSS & Säkerhetsplan Seglarskola
Krisplan Halmstads Segelsällskap 2020-06-08

Vid seglarskola kompletteras krisplanen med Seglarskolans Säkerhetsplan
Ett ex förvaras på väggen vid hjärtstartaren
Ett ex förvaras på kontoret
Krisplanen finns på HSS hemsida

Vad är en kris?

En kris kan orsakas av en allvarlig olycka som kan leda till personskada, skada på materiel eller miljö, hotbilder eller våldsamheter inom klubbens ansvarsområde. Om krisen bedöms som allvarlig skall krisgruppen sammankallas. Det är alltid bättre att sammankalla en gång för mycket än en gång för lite.

Första insatsen
  1. RÄDDA och LARMA 112
  2. Första insatsen skall alltid vara att säkra liv, ta hand om skadade och säkra egendom.
  3. HJÄRTSTARTARE finns i klubbhuset vid utgång till altan.


Krisgrupp

Krisgruppen består av styrelseledamöterna i HSS samt ansvarig för den verksamhet där krisen uppkom, exvis tävlingsledare, segelskoleansvarig om dessa har möjlighet att delta.

Den från styrelsen som kommer först till HSS blir ordförande och lämnar över till ordinarie ordförande om och när denna kommer. Om ordinarie protokollförare eller informationsansvarig inte är tillgängliga utser ordförande vid behov andra ur i första hand styrelsen till dessa funktioner.

Telefonnummer till styrelse

Marie Karlsson 070 644 24 21 Ordförande krisgrupp

Lars Häggström 070 528 67 54

Arto Flodberg 076 634 78 44 Sekreterare krisgrupp

Dieter Nowack 070 844 55 36

Anders Persson 072 198 14 44

Wilma Larsson 072 333 24 16

Ove Bengtsson 070 545 38 08


Krisgruppen börjar arbeta så snart någon/några i gruppen anlänt till platsen.

Informationsansvarig, pressansvarig

o Informera öppet, sakligt och tydligt

Protokollförare

o Skriv protokoll
o Skriv journal över händelser och insatser, tid och datum

Stöd och information

På riksidrottsförbundets hemsida finns stöd och information om hantering av krislägen.

https://www.rf.se/bidragochstod/Krisberedskap/


Säkerhetsplan Seglarskola Halmstads Segelsällskap 2020-06-08

Deltagare Följande uppgifter samlas in om deltagarna av seglarskoleansvarig: namn, kontaktuppgifter, närvaro, relevant sjukdomsbild och kontaktuppgifter till närmast anhörig för optimist elever. Under pågående seglarskola finns uppgifterna i pärmen på altanen (baren).

Flytväst och säkerhet

Flytvästen skall alltid vara på när vi befinner oss bortom vajer slipen och på övriga bryggor. Vid segling ute på öppet hav skall båtarna (C55) segla i närheten av varandra för ökad säkerhet. Väder Om väderprognosen varnar för åskväder eller om det blåser mer än 12 m/s i byarna går vi inte ut med seglarskolan. Seglarskoleansvarig tar beslut om båtarna ska ut inför varje dag.

Krisplan Du hittar klubbens Krisplan med telefonnummer till krisgrupp vid hjärtstartaren i klubbhuset.

Larm

Larma 112 om det är aktuellt. Informera seglarskoleansvarig så fort som möjligt. Larma ambulans till Halmstad Segelsällskaps Klubbhus, Småbåtsgatan 3, 302 90 Halmstad.

Elever – vid allvarligare olycka

Någon från seglarskolan stannar med den skadade och åker med i ambulansen. Om någon i klubbens krisgrupp finns närvarande kan ansvaret gå över till hen. Någon från seglarskolan samlar övriga elever, ingen får avvika innan en genomgång har gjorts, om någon i klubbens krisgrupp finns närvarande stöttar hen under samlingen.

Instruktörerna – vid allvarligare olycka

Krisgruppen är ansvarig för att ta hand om instruktörerna vid allvarliga olyckor. Anhöriga till eleverna kommer att informeras av krisgruppen. Press Seglarskoleansvarig är ansvarig för kontakt med pressen angående juniorverksamheten. Vid en allvarlig kris tas detta ansvar över av informationsansvarig i krisgruppen.

Värdegrund

Vi är alla lika värda och respekterar varandra

Vi har ett gemensamt ansvar att alla trivs och känner sig trygga i HSS

Vi hjälper varandra 

Vi delar med oss av kunskaper, hjälper varandra och klubben att utvecklas

Vi är välkomnande för nya medlemmar 

Vi tar hand om vår anläggning och vår miljö

Vi löser tillsammans de problem som uppstår 

Vi tar hand om och stöttar vår ungdomsverksamhet

Båthusregler

Regler för HSS båthus

För att försäkringar skall gälla för båthus och båtar skall alla som vistas i båthuset ha kännedom och kunskap om de regler som finns för Ordning-, Säkerhet och Miljö enligt nedan. Reglerna finns tillgängliga i båthuset. Vid eventuella frågor eller synpunkter vänd er vänligen till verksamhetsansvarig hamnchef på HSS eller Båthuskommittén.

Säkerhet och miljö
• Utrymningsvägar och släckningsutrustning får inte blockeras.
• Alla båtar skall ha tillräckligt antal godkända brandsläckare ombord.
• Gasol skall vinterförvaras utanför båthuset på anvisad plats.
• Det är inte tillåtet att lämna kupévärmare, halogenlampor eller batteriladdare påslagna utan tillsyn.
• Det är inte tillåtet att tvätta och spola botten på båten inne i båthuset efter upptagning.
• Den som arbetar i båthuset skall vara mycket försiktig och noggrann vid hantering av kemikalier och bl.a. glasfiber.
• Vid arbete med alla former av oljor som kan oxidera åligger det båtägaren att städa väl vid båten och vara extremt noga med att oskadliggöra spån, penslar, trasor, trassel och alla former av tänkbara porösa material som kan ha fått eller har olja på sig. Sådant material skall eldas eller dränkas i vatten och förvaras i tätt kärl utanför båthuset.
• Heta arbeten och större plastningsarbeten (inklusive arbeten med epoxi) är inte tillåtna. Ett riktmärke kan vara ca 1 dm x 1 dm.
• Vid arbeten som innebär risk för partikelspridning såsom slipning (ex botten, plast, arbeten med glasfiber och liknande) eller vid målning av bottenfärg eller oljning, skall arbetsområdet täckas/hängas runt väl med plast eller presenning samt användas presenning på golv. Efter arbetet skall flagor och damm städas upp och slängas på avsedd plats i miljöstationen.

• Allmänna utrymmen skall städas när man är klar och senast när man går hem vid dagens slut.

• Det är inte tillåtet att ta i besittning/lämna kvar sina saker på ställen där andra kan behöva arbeta.

För alla HSS medlemmar:
• Det är inte tillåtet för medlemmar att vinterförvara bensindrivna utombordsmotorer eller bränsletankar innehållande bensin i båthuset. (Brand och stöldrisk.)

Ordning
• Tillhörigheter i båthuset (skåp, master) skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.
• Skåp skall vara flyttbara med egna hjul, stå på lastpall eller motsvarande.
• Material som ägs och används av båtägaren skall placeras på den egna båtvagnen, packas på lastpall eller motsvarande.
• Omärkta master kommer att plockas ut.
• Master får inte förvaras på golvet vintertid och högst en vecka efter upptagning. I annat fall kommer masten att flyttas på ägarens egen risk och placeras på ett ställe där den inte är i vägen.
• De båtägare som har plats i båthuset får inte hindra andra båthusinvånare. Den som har fått plats måste samråda med andra i samma skepp/sektion vid upptagning och sjösättning. Båtägare med en plats långt in måste ta upp sin båt tidigt för att inte hindra andra.
• Om en båtägare inte tar upp och ställer in sin båt på anvisad plats i tid, blir båtägaren av med platsen i båthuset och kan komma att åläggas betalningsskyldighet för platsen oavsett nyttjande.
• Båthusinvånare skall efter sjösättning, för att hålla HSS område iordning, ställa in sin vagn/trailer i båthuset.
• Den som har båt stående i båthuset skall städa runt den egna båten och hålla ordning på sina saker.
• Misskötsamhet leder till att båt, skåp och andra tillhörigheter flyttas ut ur båthuset.

Var och en som öppnar dörrar/portar och tänder belysningen inne i båthuset är ansvarig för att släcka, stänga och låsa när personen lämnar båthuset!

Flyttning av båtar
• Ingen båt får ställas i båthuset utan tillstånd från Båthuskommittén.
• Båthuskommittén får flytta båtar/flytta ut båtar vid behov. Anledningen kan vara ex: båtar som utgör brandfara, är en säkerhetsrisk, inte uppfyller aktivitetskravet, placerats fel, ställts i båthuset olovligen (utan tillstånd), att platsen inte används för uppgivet ändamål/arbetsprojekt eller att HSS har behov av platsen för klubbens vidkommande.
• Ägaren av båten bär själv ansvaret och står risken när båt flyttas ut.
• Vid frågor om båt/båtar som behöver flyttas eller flyttas ut ur båthuset av olika skäl, äger styrelsen vid oenighet eller av andra skäl fatta dessa beslut efter att frågan väckts av Båthuskommittén.

Fördelning av platser i HSS båthus/tillfällig plats (arbetsprojekt)
Kölista och fördelning av plats i HSS båthus förs skriftligen och platserna fördelas av två av Båthuskommittén utsedda ledamöter i samråd. Vid oenighet eller tvist sker hänvändelse till HSS styrelse som får vara beslutande. Likaledes bör styrelsen vara beslutande för den händelse det uppstår frågor som inte kan hanteras av Båthuskommittén med hjälp av kölista och prioritetsrekvisit vid tilldelning.

Önskemål om plats i båthuset kommande vinter anmäls till Båthuskommittén senast den 1 juli, varefter den tilldelar en plats i mån av tillgång på lämplig plats samt med beaktande av särskilt fastställda regler (se även ”Prioritetskrav vid tilldelning av platser i HSS båthus enligt kölistan”). Detta för att förenkla och göra planeringen hanterbar.

Den som står i kö för plats i båthuset måste årligen, senast den 1 juli, själv uppdatera sin köplats genom att ta kontakt med Båthuskommittén som noterar detta i ”kö-boken”. Uppdateras inte köplatsen årligen faller den sökande ur kölistan.

Från och med augusti 2019 ansvarar Båthuskommittén även för samtliga rälsspår och platserna på spåren utanför båthuset. Vad som ovan sägs i dessa regler gäller i sin helhet även för dessa spår.

Plats i båthuset är avsedd för aktiva medlemmar som använder och sjösätter sin båt och inte en plats för oavslutade båtprojekt.

Aktivitetskravet innebär för den som fått fast plats:
• Att det går att stå kvar inne i båthuset en sommar. Ytterligare sommar på land fordrar klart starkare skäl, t.ex. allvarlig sjukdom. Bedömningen görs från fall till fall och vid behov i samråd mellan Båthuskommittén och styrelsen.
• För särskilda projekt/arbeten kan båt beredas plats under en vintertermin i mån av tillgång på lämplig plats. Därvid görs en särskild överenskommelse om att plats i båthuset medges för ett år avseende visst angivet arbetsprojekt och denna dokumenteras i skriftlig överenskommelse om tidsbegränsad upplåtelse av plats.
• Längre projekt eller byggnationer som kräver mer än en sommar på land skall godkännas av styrelsen efter föredragning från Båthuskommittén.
• Sommartid kan, i mån av utrymme, plats för förvaring av följebåt upplåtas mot avgift under juli-augusti.
• Sommartid kan, i mån av utrymme och efter samråd med Båthuskommittén, annan båtägare få möjlighet, att mot avgift, ställa in sin vagn/trailer i båthuset under juli-augusti.
• Sommartid kan, i mån av utrymme, plats för snabbare arbeten och reparationer upplåtas under juli-augusti mot en avgift.
• Se även stycket om ”Flyttning av båtar”

Prioritetsrekvisit vid tilldelning av platser i HSS båthus enligt kölistan
Bland omständigheterna som beaktas är (utöver tidigare hänvisade kriterier för tilldelning av plats i båthus):
• Det är en båt som har behov av att stå i båthus. Enligt tradition och hävd i HSS tillmäts stor vikt vid om det är en träbåt.
• Plats skall finnas och vara lämplig.
• Hänsyn tas till rangering och hantering av båt med anledning av att SUB-liften inte kör i båthuset.
• Om båten står på järnhjulsvagn, trailer, vagga, bockar.
• Båtens storlek i längd, höjd och bredd.
• Behov av att kunna utföra vissa arbetsprojekt/reparationer som är omöjliga/synnerligen svåra utföra utomhus samt innehållet i projektet som ägaren uppgivit att denne vill utföra på båten.
• Det är en engagerad och aktiv medlem som tar del i HSS löpande verksamhet.
• Det är en båt som används och sjösätts och båtägaren förväntas fortsätta vara aktiv.
• Klubbens eventuella behov av plats.

Tilldelad plats i båthuset
När plats har fördelats så kommer båtägaren att bjudas in till möten för dem med båt i båthuset där Ordning-, Säkerhet och Miljö samt andra båthusfrågor kan behandlas.

Miljö- och Säkerhetsgenomgång/utbildning är obligatorisk för den som skall ha båt i båthuset.

Den som nyligen fått plats för båt i båthuset kommer att få en mentor eller motsvarande för information för såväl skrivna som oskrivna regler och båthusetikett m.m.

Jollar och övriga båtar om max 5,5 meter
Jollar som inte skall stå i jollecontainer och mindre båtar på trailer, som tex RIB-båtar, om max 5,5 meter kan inte räkna med fast plats i HSS båthus utan kan år till år möjligen få plats i mån av tillgång. Plats tilldelas endast för en vintersäsong åt gången efter tillstånd från Båthuskommittén. Båten skall ställas på av Båthuskommittén anvisad plats. Om båten olovligen ställs in kan och kommer den att flyttas ut av Båthuskommittén utan hörande av styrelsen. Även i övrigt har Båthuskommittén ovillkorlig rätt att vid behov flytta jollar och övriga båtar enligt detta stycke. Ägaren till båten skall erlägga en avgift för vinterförvaring per båt och vinter.

Regler för HSS båthus reviderade av ledamöter i Båthuskommittén 2019-08-09
Antagna av styrelsen 2019-08-12GDPR

Halmstads Segelsällskap behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer. Syftet med detta är för att kunna fakturera och hålla kontakt med medlemmarna.

Vi har fått dina uppgifter från ansökan om medlemskap. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal med medlem. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem samt fakturor enligt bokföringslag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas ej med någon övrig part. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Marie Karlsson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på info@hss1910.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@hss1910.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.